Probioform Logo

Gratis frakt

för beställning mer 1 000 kr

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Introduktion:

Detta köp regleras av nedanstående standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Avtalsvillkoren är inte att förstå som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handeln.

Avtal 
Avtalet mellan Köparen och Säljaren består av den information Säljaren lämnar om köpet i beställningslösningen i nätbutiken (inklusive bl.a. information om art, kvantitet, kvalitet, övriga egenskaper, pris och leveransvillkor hos varorna), eventuell direkt korrespondens mellan parterna (till exempel e-post) samt dessa försäljningsvillkor.

Vid konflikt mellan de uppgifter som Säljaren lämnat om köpet i beställningslösningen i nätbutiken, direkt korrespondens mellan parterna och villkoren i försäljningsvillkoren, direkt korrespondens mellan parterna och de uppgifter som lämnats i beställningen lösning har företräde framför försäljningsvillkoren, så länge den inte strider mot bindande lagstiftning.

Partierna
Säljare
Företagsnamn: Probioform Norge AS
Kontaktadress: c/o Ole Magnus Kikut, Huitfedsgt 11 A, 0253 Oslo.
E-post: info@probioform.no
Org. nr.: 918 880 100

Köpare är den person som gör beställningen.

Priser
Priserna, som anges i webbutiken, inkluderar mervärdesskatt.

Information om de totala kostnader Köparen ska betala, inklusive alla skatter och leveranskostnader (frakt, porto, fakturaavgift, emballage etc.) samt specifikation av de enskilda delarna i totalpriset, ges i beställningslösningen före beställningen är placerad.

Vi reserverar oss för fel i priser och ändringar i priser och specifikationer för produkter på vår sida.

Ingående av avtal
Avtalet är bindande för båda parter när Köparens beställning mottagits av Säljaren.

En part är dock inte bunden av avtalet om det har förekommit ett skriv- eller skrivfel i erbjudandet från Säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i Köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att det fanns ett sådant fel.

Orderbekräftelse
När Säljaren mottagit Köparens beställning ska Säljaren utan onödigt dröjsmål bekräfta beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till Köparen.

Det rekommenderas att Köparen kontrollerar att orderbekräftelsen stämmer överens med beställningen med avseende på kvantitet, produkttyp, pris etc. Om det inte finns någon överensstämmelse mellan beställningen och orderbekräftelsen bör Köparen kontakta Säljaren så snart som möjligt .

Betalning
Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från Säljaren till Köparen. Köp på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com kan göras med Paypal och kortbetalning (VISA/Mastercard) via Stripe.

Vid betalning med kreditkort eller betalkort kan Säljaren reservera köpesumman på kortet vid beställningstillfället i upp till 4 dagar från beställningen. Vid betalning med kreditkort gäller lagen om kreditköp m.m. komma till användning.

Leverans mm.
Leverans av varan från Säljaren till Köparen sker på det sätt, på den plats och vid den tidpunkt som anges i beställningslösningen i webbutiken.

Säljaren ordnar leverans med HeltHjem, PostNord och Mypack och strävar efter att skicka varorna till köparen så snabbt som möjligt. Förväntad leveranstid från beställningstidpunkt till mottagen vara är mellan 3 – 7 dagar. När paketet skickas från Säljaren kommer Köparen att få ett e-postmeddelande med en spårningskod så att Köparen kan följa paketet. Snabb leverans kräver att HeltHjem och PostNord håller sina leveranstider. Säljaren kan inte hållas ansvarig för förseningar hos HeltHjem eller PostNord.

Om Köparen inte hämtar ut sin beställning på posten eller ett postutlämningsställe inom avhämtningstiden – efter 14 dagar – får Säljaren paketet i retur.

Köparen ansvarar för att tillhandahålla korrekt aktuell adress till säljaren. Säljaren bekräftar den adress som Köparen har angett i orderbekräftelsen som skickas direkt efter att beställningen har lagts.

Varornas risk
Risken för varan övergår till Köparen när varan har övertagits av Köparen i enlighet med avtalet. Om leveranstiden har kommit in och Köparen underlåter att ta över en vara som ställts till hans eller hennes förfogande enligt avtalet, står Köparen ändå risken för förlust eller skada på grund av varans egenskaper.

Ångerrätt
Köparen kan häva köpet av varan enligt bestämmelserna i ångerrättslagen. Ångerrätten innebär att Köparen kan returnera varan till Säljaren utan anledning även om det inte är något fel på den och även om den inte har levererats.

Köparen ska skriftligen meddela säljaren om utnyttjande av ångerrätten inom 14 dagar efter att varan mottagits. Meddelandet ska innehålla ditt namn, vilket ordernummer returen gäller, en kort beskrivning av varför Köparen vill returnera varan och hur Köparen vill returnera varan till Säljaren.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till Säljaren inom skälig tid. Säljaren är skyldig att återbetala hela köpeskillingen till Köparen inom 14 dagar från den dag då Säljaren tar emot varan eller inkassosedeln eller varan ställs till Säljarens förfogande. Vid utövande av ångerrätten ska Köparen betala för returen av varan till Säljaren. Köparen ansvarar för eventuella förlorade varor.

Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Varan ska fortfarande kunna returneras till Säljaren i ungefär samma skick och kvantitet som den var i när Köparen tog emot den. Köparen kan inte ångra köp av varor som av hygien- och hälsoskyddsskäl inte lämpar sig för retur (exempelvis kosttillskott) när varans försegling har brutits. Ångerrätten gäller inte vid köp av medicinsk utrustning eller läkemedel. Andra undantag från ångerrätten definieras i 22 § ångerrättslagen.

Vad ska lämnas tillbaka och var?
Kontakta oss först via mail info@probioform.no eller telefon 97686286 (09-15 vardagar) för att få information om retur av paketet och återbetalning av köpet.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska Köparen skicka tillbaka varan till Säljaren i originalförpackningen tillsammans med en kopia av orderbekräftelsen. Väl inslaget skickas paketet och orderbekräftelsen till:

Probioform c/o Lettbutikk AS
Företagsägare Furulunds vei 49,
0668 Oslo

Varor ska skickas tillbaka med Postnord. Billiga returetiketter kan köpas genom att kontakta vår kundtjänst.

Undersökning av föremålet
När Köparen tar emot varan rekommenderas att denne i rimlig omfattning undersöker om den överensstämmer med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den i övrigt har defekter.

Om varan inte stämmer överens med beställningen eller har defekter ska Köparen meddela Säljaren vid reklamation, jfr avtalets punkt 10.

Klagomål vid brist
Om det finns ett fel i varan ska Köparen inom skälig tid efter att han eller hon upptäckt det meddela Säljaren att han eller hon vill göra felet gällande.

Vid fel i en leverans ber vi Köparen att omedelbart kontakta vår kundtjänst med ordernummer och en beskrivning av felet. I sådana fall ber vi Köparen att behålla originalförpackningen. Beroende på den specifika situationen kommer Köparen att få ytterligare instruktioner.

Om reklamationen är berättigad ersätter Säljaren Köparens skäliga fraktkostnader genom att skicka tillbaka varan. I annat fall får kunden stå för kostnaderna för transporten själv, inklusive våra fraktkostnader för retur av varorna efter undersökning.

Tänk på att varan alltid ska skickas i rätt förpackning. Köparen ansvarar för paketet/varorna tills säljaren tar emot dem. Ta därför hand om postkvittot inklusive information om fraktkostnader och eventuellt spårningsnummer. Notera! Säljaren accepterar inte paket som skickas med postförskott.

Vid försenad leverans av varan ska reklamation framställas till Säljaren inom skälig tid efter att leveranstiden inkommit och varan inte har levererats.

Köparens rättigheter vid dröjsmål
Om Säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent i enlighet med avtal mellan parterna, och detta inte beror på Köparen eller omständigheter på Köparens sida, får Köparen enligt reglerna i 5 kap. Konsumentköplagen, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och kräva ersättning från Säljaren.

Uppfyllelse: Om Säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället kan Köparen upprätthålla köpet och sätta en rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande från Säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som Säljaren inte kan övervinna eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för Säljaren att det är väsentligt ur proportion mot Köparens intresse av att Säljaren fullgör. Om svårigheterna försvinner inom rimlig tid kan konsumenten kräva fullgörande.

Uppsägning: Köparen kan säga upp avtalet med Säljaren om förseningen är betydande eller om Säljaren inte levererar varan inom den ytterligare tidsfrist för fullgörande som Köparen har satt. Köparen kan ändå inte häva avtalet medan tilläggsfristen löper, om inte säljaren har sagt att han eller hon inte kommer att fullgöra inom tidsfristen.

Ersättning: Köparen kan även kräva ersättning för förluster som han eller hon lider till följd av förseningen från Säljarens sida, jfr 24 § konsumentköplagen.

Köparen ska anmäla krav till säljaren vid reklamation, jfr punkt 10 i detta avtal.

Köparens rättigheter vid fel
Om varan har ett fel och detta inte beror på Köparen eller omständigheter på Köparens sida kan Köparen enligt reglerna i konsumentköplagen 6 kap hålla inne köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och kräva ersättning av Säljaren.

Rättelse eller omleverans: Om varan har ett fel kan Köparen kräva att Säljaren korrigerar felet eller återlevererar motsvarande vara. Säljaren kan invända mot Köparens krav om genomförandet av kravet är omöjligt eller orsakar Säljaren oskäliga kostnader.

Säljaren ska utföra rättelse eller omleverans inom skälig tid. Rättelse eller omleverans ska ske utan kostnad för Köparen, utan risk för att Köparen inte kan stå för sina utgifter och utan väsentlig olägenhet för Köparen. Säljaren kan inte göra mer än två försök till rättelse eller omleverans för samma fel, om det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.

Även om Köparen varken kräver rättelse eller omleverans, kan Säljaren erbjuda rättelse eller omleverans om detta sker utan dröjsmål. Om Säljaren ombesörjer sådan rättelse eller omleverans kan Köparen inte kräva prisavdrag eller hävning.

Prisrabatt: Om felet inte åtgärdas eller omlevereras kan Köparen kräva proportionerlig prisrabatt.

Hävning: Istället för prisavdrag kan köparen häva avtalet, utom när felet är oväsentligt.

Ersättning: Köparen kan även kräva ersättning för ekonomisk skada han eller hon lider till följd av att varan har ett fel, jfr 33 § konsumentköplagen.

Köparen ska anmäla reklamationer till Säljaren vid reklamation, jfr detta avtals punkt 10. Reglerna om reklamation gäller utöver, och oberoende av, reglerna om ångerrätt och eventuella garantier som Säljaren ställer. .

Säljarens rättigheter vid köparens försummelse
Om Köparen inte betalar eller fullgör övriga förpliktelser enligt avtalet, och detta inte beror på Säljaren eller omständigheter på Säljarens sida, kan Säljaren enligt reglerna i Konsumentköplagen 9 kap. omständigheterna, undanhålla varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet hävt och ersättning från köparen. Säljaren kan också, beroende på omständigheterna, kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgifter och avgifter för ej förskottsbetalda ej uthämtade varor.

Fullgörande: Om Köparen inte betalar kan Säljaren behålla köpet och kräva att Köparen betalar köpeskillingen (uppfyllelse). Om varan inte levereras förlorar Säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Uppsägning: Vid väsentlig betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från Köparens sida kan Säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan inte ångra sig efter att köpeskillingen har betalats.

Säljaren kan även häva köpet om Köparen inte betalar inom en skälig tilläggsfrist för fullgörande som Säljaren har satt. Säljaren kan dock inte ångra sig medan tilläggstiden löper, om inte köparen har sagt att han eller hon inte vill betala.

Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning av köparen för ekonomisk skada han eller hon lider till följd av avtalsbrott från köparens sida, jfr 46 § konsumentköplagen.

Dröjsmålsränta/inkassoavgift: Om Köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan Säljaren kräva dröjsmålsränta på köpeskillingen enligt lagen om dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till inkasso och Köparen kan då bli ansvarig för avgifter enligt lagen om inkassoverksamhet och annan indrivning av förfallna penningfordringar.

Avgift för ej uthämtade, ej förbetalda varor: Om Köparen inte hämtar ut obetalda varor kan Säljaren debitera Köparen en avgift + returfrakt.

Personlig information
För att Kunden ska kunna ingå avtal med wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com behöver Säljaren kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Om inte Köparen avtalar annat kan Säljaren endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Personuppgifterna för Köpare under 15 år kan inte erhållas om inte Säljaren har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Köparens personuppgifter ska endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att Säljaren ska kunna genomföra avtalet med Köparen, eller i lagstadgade fall.

Om Säljaren vill använda Köparens personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka Köparen reklam eller information utöver vad som är nödvändigt för att fullfölja avtalet, måste Säljaren inhämta Köparens samtycke. Säljaren ska ge köparen information om vad personuppgifterna ska användas till och om vem som ska använda personuppgifterna. Köparens samtycke ska vara frivilligt och ges genom en aktiv handling, till exempel genom att kryssa i rutan.

Köparen kan enkelt kontakta säljaren, till exempel via telefon eller e-post, om han eller hon har frågor om säljarens användning av personuppgifter eller om han eller hon vill att säljaren ska radera eller ändra personuppgifterna.

Konfliktlösning
Köp av varor på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com lyder under norsk lag. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om en förlikning inte uppnås efter medling i Konsumentrådet kan parterna skriftligen begära att Konsumentrådet hänskjuter tvisten till Konsumenttvistnämnden. Konsumenttvistnämndens beslut är juridiskt bindande fyra veckor efter delgivningen. Innan beslutet är lagakraftvunnet kan parterna genom att ge in en stämning till Konsumenttvistenämnden väcka beslutet till tingsrätten.

Medlemsklubb och bonus
Som kund hos oss belönas du med en bonus på minst 2% på de varor du köpt. Det framgår på varje enskild vara hur mycket bonus du kommer att tilldelas när du köper varan. Detta gör att du kan spara pengar när du handlar hos oss. Din bonus sätts automatiskt in på ditt medlemskonto och kan användas för att köpa varor redan 3 dagar efter det senaste köpet. Din bonus löper ut 9 månader efter ditt senaste köp. Bonus kan inte betalas kontakt, men kan endast användas för köp på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com. Fraktkostnader etc kan inte betalas med bonus. Medlemskap har inga skyldigheter och är inte köpvillkorat. Om du avbryter ett köp annulleras även bonusen på detta köp.

Priser, erbjudanden och rabattkoder
Alla angivna besparingar är i förhållande till tillverkarens angivna försäljningspriser. Erbjudandet gäller endast under begränsade perioder eller så långt lagret räcker.

Vi har löpande rabattkoder på märken, kategorier mm. Dessa publiceras vanligtvis i våra nyhetsbrev. Rabattkoder kan inte kombineras och därför kan endast 1 rabattkod användas pr beställa.

Reservationer görs för produkter som inte är i lager, tryckfel, moms- och skattändringar och leveransfel.

Nyhetsbrev
Som butik kommer vi endast att tillhandahålla den information som är nödvändig för att skicka din beställning, det vill säga namn, adress, e-post och relevant produktdata. Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev får du ett mail ungefär en gång i veckan med nyheter, erbjudanden och andra produktuppdateringar. Om vi ​​har möjlighet att erbjuda denna tjänst lagrar vi din information i en säker databas som uteslutande används för marknadsföring av våra produkter. All information i databasen behandlas strikt konfidentiellt och delas aldrig med tredje part.

Din e-postadress samlas in när du registrerar dig som kund på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com och lagras i vår databas i syfte att marknadsföra våra produkter. Din e-postadress kommer inte att delas med tredje part.

Om du inte längre vill få vårt nyhetsbrev kan du avregistrera dig genom att trycka på “avregistrera nyhetsbrev” i själva nyhetsbrevet. Alternativt kan du kontakta kundtjänst på info@Probioform.no som tar bort dig från e-postlistan.

På hemsidan har vi en aviseringsmejlfunktion där du kan skriva upp dig på en lista och få besked när slutsålda produkter finns i lager igen. Detta används endast så att du får ett e-postmeddelande när produkten åter finns i lager, e-postmeddelanden som tillhandahålls via detta system används inte för marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev.

Personuppgiftspolicy
Vi använder följande information när du handlar hos oss:
– namn
– Adress
– telefonnummer
– e-postadress

Vi registrerar dig i våra system och förmedlar endast den information som är nödvändig för att kunna leverera paketet till dig.
Personuppgifterna registreras på wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com och bevaras i 5 år räknat från utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser. Informationen raderas sedan.

Vi samarbetar med ett antal verksamheter som lagrar och bearbetar data. Företagen behandlar endast information för vår räkning och kan inte använda den för sina egna syften. Vi samarbetar endast med databehandlare i länder inom EU eller länder som kan förse din information med adekvat skydd.

Den personuppgiftsansvarige är wordpress-954923-3328393.cloudwaysapps.com

Du har rätt att få veta vilken information vi har lagrat om dig.

Om du anser att informationen är felaktig har du rätt att få den rättad. I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter, om du begär det. Det kan vara om dina uppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket vi kommer att använda dem. Du kan kontakta oss om du anser att dina uppgifter används i strid med lagstiftningen på info@probioform.no.

Se vår integritetspolicy för mer information.

Kundvagn0
Det finns inga produkter
Fortsätt köpa
0